KREDYTY WE FRANKACH

Naszymi działaniami wspieramy frankowiczów w:
1. Unieważnieniu umów,
2. Zwrotu pieniędzy nadpłaconych z okresu przejściowego,
3. Zmniejszenie salda zadłużenia.
DODATKOWO, W RAMACH SPRAWY FRANKOWEJ, PRZEANALIZUJEMY PAŃSTWA WPŁATY TYTUŁEM UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU.

1. ANALIZA DOKUMENTÓW

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:
1. umowa o kredyt hipoteczny;
2. regulamin – jeżeli był załączony do Państwa,
3. aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty itd., a także zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank).

Analiza przesłanej dokumentacji jest bezpłatna.

Po przeanalizowaniu umowy udzielimy Państwu merytorycznej odpowiedzi co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi zarówno w zakresie unieważnienia jak również tzw. „odfrankowienia” kredytu. Przedstawimy także możliwe działania przeciwko bankowi wraz z ich ewentualnymi konsekwencjami. 


2.  PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY PŁATNOŚCI

W przypadku, gdy jesteście Państwo zainteresowani szczegółowym wyliczeniem kwoty, której zwrotu można dochodzić w sądzie, przeprowadzamy dla Państwa szczegółową analizę. Aby przygotować powyższą analizę będą Państwo musieli samodzielnie uzyskać od banku zestawienie obejmujące informacje za okres od podpisania umowy o kredyt aż do dziś, tj.:
1. zestawienie obrazujące daty płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
2. zestawienie kwot pobranych przez bank – kwoty te powinny być wyrażone w PLN;
3. informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.

Przygotowanie analizy jest odpłatne i wynosi 500,00 zł brutto.


3.  PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA SPRAWY PRZED SĄDEM

Po podjęciu przez Państwa decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową – współpracująca z naszą firmą Kancelaria Radców Prawnych przygotowuje dla Państwa pozew i będzie reprezentować Państwa w sądzie.

Przed wytoczeniem sprawy przed sądem kierujemy do banku wezwanie do zapłaty, będące próbą polubownego i szybszego załatwienia sprawy. Nie zawsze jednak jest możliwe załatwienie sprawy z pominięciem sądu.

Co ważne, uczestniczycie Państwo na każdym etapie sprawy, tzn. Kancelaria na bieżąco informuje Państwa o etapach sprawy.