ODSZKODOWANIA


1. WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Odszkodowanie po wypadku przysługuje osobom (poszkodowanym), którzy nie ze swojej winy doznali obrażeń ciała. Rekompensata przysługuje nawet w momencie gdy poszkodowany był pasażerem samochodu sprawcy, wówczas odszkodowanie wypłacane jest z polisy OC sprawcy.

Roszczenia przysługują poszkodowanym pasażerom i kierowcom samochodów uczestniczących w zdarzeniu drogowym, ale także pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom zdarzenia i są nimi roszczenia o :
1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
2. zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, w tym zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
3. zwrot wszelkich opłat związanych z opieką 
4. odszkodowanie za utracony dochód,
5. odszkodowanie za zniszczone przedmioty osobiste, 
6. renta na zwiększone potrzeby,
7. renta z tytułu częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy


2. USZKODZONY POJAZD

Odszkodowanie po wypadku przysługuje nie tylko osobom ale także możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenia w związku z uszkodzeniem pojazdu (tj. samochód, motocykl, rower) w wyniku kolizji drogowej. Roszczenia jakie przysługują w związku z uszkodzonym pojazdem to:
1. pokrycie bądź zwrot już poniesionych kosztów naprawy,
2. zwrot kosztów holowania samochodu,
3. zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego,
4. utrata wartości rynkowej pojazdu,


3. ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Osobami ubiegającymi się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej są przede wszystkim najbliżsi członkowie rodziny: małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, a także osoby znajdujące się w bliskich związkach nieformalnych z osobą zmarłą. Roszczenia jakie przysługują osobom za śmierć bliskiej osoby to:
1. zadośćuczynienie,
2. zwrot kosztów pogrzebu,
3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej,
4. renta alimentacyjna.


4. WYPADEK NA CHODNIKU, NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM

Nieodśnieżony, oblodzony ubłocony chodnik a także chodnik z ubytkami kostki i wystającymi elementami (np. pozostałości po dawnym przystanku autobusowym) może być przyczyną groźnego wypadku. Za chodnik i utrzymanie go w należytym stanie odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. I właśnie do tego podmiotu należy kierować roszczenia o naprawienie szkód powstałych w wyniku upadku. Roszczenia jakie przysługują poszkodowanemu, są tożsame z roszczeniami jak w przypadku wypadku komunikacyjnego.


5. NIEUDANY/NIENALEŻYCIE WYKONANY ZABIEG KOSMETYCZNY

W przypadku zabiegów kosmetycznych istnieje ryzyko, uzyskania przeciwnego od zamierzonego efektu w związku z błędem personelu wykonującego zabieg. Nieudane brwi permanentne czy oparzenia i przebarwienia po zabiegu kwasami to tylko kilka przykładów.

Roszczenia jakie przysługują poszkodowanemu, są tożsame z roszczeniami jak w przypadku wypadku komunikacyjnego a nadto, przysługuje roszczenie o zabiegów pozwalających na przywrócenie stanu sprzed nieudanego zabiegu kosmetycznego.


6. SZKODA NA NIERUCHOMOŚCI

Odszkodowanie za uszkodzone budynki wypłacane są z ubezpieczenia obowiązkowego, które dotyczy rolników lub z ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych przez spółki, osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prywatne.

Może również wystąpić sytuacja, w której do uszkodzenia budynku doprowadziło działanie innych osób, które mają zawartą umowę ubezpieczenia OC, np. zalanie mieszkania przez sąsiada. W takim przypadku masz możliwość uzyskania odszkodowania od tego ubezpieczyciela.


7. ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY / ODWOŁANY LOT

Odszkodowanie pasażerom samolotów przysługuje, w sytuacji, gdy lot był opóźniony o ponad trzy godziny, został odwołany lub też pasażerowi odmówiono wejścia na pokład samolotu, z winy linii lotniczej. Nie ma tu znaczenia czy było to zwykłe połączenie, czy wakacyjny lot czarterowy. Odszkodowanie należy się także w przypadku lotu służbowego opłaconego przez pracodawcę.

Roszczeniami jakie przysługują pasażerom, to m.in.
1. rekompensata związana bezpośrednio z podróżą, tj.
1. odszkodowanie,
2. zwrot kosztów,
3. zmiana planu podróży,
2. obowiązek opieki nad pasażerami,
3. rozwiązanie umowy z przewoźnikiem.